Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk OLIFannT.

Algemeen

Kindercoach Praktijk OLIFannT is opgericht door Ann Vandorpe en  ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0715.501.593. Praktijk OLIFannT is gevestigd op Heirbaan 26, 2640 Mortsel (België). Praktijk OLIFannT richt zich op het begeleiden van kinderen (kleuter- en lagere school) en ouders, evenals het organiseren van workshops en trainingen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten – schriftelijk zowel als mondeling – met Praktijk OLIFannT, en op alle handelingen die daarmee verband houden.

Verhindering

Als een afspraak niet door kan gaan, moet dit tenminste 24 uur voordien doorgegeven worden. Dit kan via mail of telefoon (voicemail of sms kunnen ook). Als er minder dan 24 uur voordien wordt afgezegd, moet de factuur voor de afspraak volledig betaald worden. Uitzonderingen gelden in gevallen van overmacht zoals ziekte, dit in overleg met Praktijk OLIFannT.
Het is niet mogelijk om gemiste les(sen) van de reeks weerbaarheidstraining in te halen op een ander moment of over te dragen naar een andere lessenreeks of een andere persoon.

Tarieven

De tarieven voor coaching en lessen staan op de website. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd worden, ook al wijzigen de tarieven op de website.

Betalingsvoorwaarden

Elke sessie dient na aflopen te worden voldaan via een overschrijving of via Payconic/Bancontact app. Workshops, kampjes en de lessenreeks weerbaarheidstraining worden op voorhand betaald via een overschrijving of via Payconiq/Bancontact app.

Aansprakelijkheid

Praktijk OLIFannT verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen. Praktijk OLIFannT kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al of niet bereikte resultaat.
Praktijk OLIFannT is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten.

Begeleiding kinderen t/m 18 jaar

Praktijk OLIFannT is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk OLIFannT kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Praktijk OLIFannT is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder of verzorger.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder/verzorger het kind naar de praktijk brengt en na afloop van de sessie weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders/verzorgers om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.

Bij toestemming tot coachingssessie gaat de ouder akkoord met de algemene voorwaarden.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial