Algemene voorwaarden Praktijk OLIFannT

Algemeen

Praktijk OLIFannT is opgericht door Ann Vandorpe en ingeschreven onder nummer BE 0715.501.593. Praktijk OLIFannT is gevestigd aan de Heirbaan 26, 2640 Mortsel (België) en richt zich op het coachen van kinderen en volwassenen, evenals het organiseren van workshops, trainingen, lezingen en themabijeenkomsten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten – schriftelijk zowel als mondeling – met Praktijk OLIFannT, en op alle handelingen die daarmee verband houden.

Verhindering of annuleren van een afspraak

Als een afspraak niet door kan gaan, moet dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de afspraak doorgegeven worden. Dit kan via mail of telefoon (er kan ingesproken worden). Als er later dan 24 uur voordien wordt afgezegd of bij afwezigheid op de afspraak, moet de factuur voor de afspraak volledig betaald worden. Ik kan dan namelijk geen andere mensen helpen in de door u gereserveerde tijd. Uitzonderingen gelden in gevallen van overmacht zoals ziekte, dit in overleg met en ter beoordeling van Praktijk OLIFannT.

Als tussentijds blijkt dat het coachingstraject toch niet naar wens verloopt, of als er een andere reden is om het coachingstraject niet voort te zetten, is dit zonder opgaaf van redenen mogelijk. Wel met inachtneming van de regel om minimaal 24 uur van te voren dit te laten weten.

Prijzen

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn na te lezen onder het
hoofdstukje “prijzen” op de website of na te vragen bij Praktijk OLIFannT. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd worden, ook al wijzigen de tarieven op de website.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), wordt er een afspraak gemaakt.
De tarieven die worden aangerekend variëren in functie van de aard van de geleverde diensten. Behoudens andersluidende regeling, wordt het verschuldigd tarief onmiddellijk na afloop van een sessie of behandeling ter plaatse betaald aan Praktijk OLIFannT via Payconic/Bancontact app of cash (gepast betalen).

Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurd na de sessie in cash geld (gepast bedrag) of via de mobiele app.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde tarief op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief verschuldigd, met een minimum van EUR 125 per niet-betaalde factuur, onverminderd het recht van Praktijk OLIFannT om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (o.a. dagvaardingskosten en erelonen van advocaten) die Praktijk OLIFannT dient te maken teneinde de klant te dwingen om
zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de gebruiker/klant.

Aansprakelijkheid

Het advies van Praktijk OLIFannT is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Praktijk OLIFannT is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke en psychische klachten, raden we u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Begeleiding kinderen jonger dan 16 jaar

Praktijk OLIFannT is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van het kind. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk OLIfannT kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Praktijk OLIFannT is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de sessie. Voor overleg met derden, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Er zal globaal aan ouders/verzorgers worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan, dit in overleg met het kind. Dit is belangrijk om het kind een vertrouwde omgeving te kunnen bieden.

Toepasselijk recht

Doordat de klant deze algemene voorwaarden op de website kan terug vinden en in de afspraakmail, stemt de klant ook in met deze voorwaarden, tenzij per schriftelijke communicatie mede gedeeld binnen de 24 uur van de klant naar Praktijk OLIFannT.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial