Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kindercoach Praktijk OLIFannT.

Kindercoach Praktijk OLIFannT is ingeschreven onder nummer BE 0715.501.593.
Praktijk OLIFannT is gevestigd aan de Heirbaan 26, 2640 Mortsel (België).

Praktijk OLIFannT is opgericht door Ann Vandorpe (hierna te noemen: de coach).

Praktijk OLIFannT begeleidt kinderen (kleuter- en lagere school) (hierna te noemen: coachee).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten – schriftelijk zowel als mondeling – met Praktijk OLIFannT, en op alle handelingen die daarmee verband houden.

Beide gezaghebbende ouders/verzorgers moeten akkoord gaan met de begeleiding van het kind. De ondertekenende ouder/verzorger draagt er zorg voor, dat de andere gezaghebbende ouder/verzorger wordt geïnformeerd over de coaching en dat hij/zij hiervoor toestemming geeft. Als de andere ouder/verzorger op enigerlei wijze bezwaar maakt neemt de ondertekenende ouder/verzorger de consequenties daarvan op zich. De coach kan hier geen verantwoording voor dragen.

Coachsessies duren 45-60 minuten. KinderTuina sessies duren 15-20min.

Als een afspraak niet door kan gaan, moet dit tenminste 24 uur voordien doorgegeven worden. Dit kan via mail of telefoon (er kan ingesproken worden). Als er later dan 24 uur voordien wordt afgezegd, moet de factuur voor de afspraak volledig betaald worden. Uitzonderingen gelden in gevallen van overmacht zoals ziekte, dit in overleg met en ter beoordeling van de coach.

De coach verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen. De coach kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al of niet bereikte resultaat.

De coach is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door de coach, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de coach. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt raadt Praktijk OLIFannT aan altijd contact op te nemen met de huisarts.

Na 5 bijeenkomsten wordt het coachingsproces geëvalueerd en in onderling overleg wordt een nieuw aantal sessies afgesproken of wordt het coachingstraject afgesloten. Als tussentijds blijkt dat het toch niet naar wens verloopt, of als er een andere reden is om het coachtraject niet voort te zetten, is dit zonder opgaaf van redenen mogelijk. Wel met inachtneming van de regel om minimaal 24 uur van te voren dit te laten weten.

Het coachingstraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen zullen persoonlijke gegevens van het gecoachte kind niet naar buiten worden gebracht, tenzij met instemming van de coachee.

Er zal globaal aan ouders/verzorgers worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan, dit in overleg met de coachee. Dit is belangrijk om het kind een vertrouwde omgeving te kunnen bieden.

De tarieven voor coaching staan op de website. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd worden, ook al wijzigen de tarieven op de website.

Elke coachingssessie dient na aflopen te worden voldaan via een overschrijving of via Payconic/Bancontact app.

Deze algemene voorwaarden staan op de website Praktijk OLIFannT en zijn daar te downloaden.
Wil je weten hoe ik met je privacy om ga, kijk dan op de pagina Privacy.